022552373 djordjenatosevic@yahoo.com

Економски техничар

Подручје рада: Економија, право и администрација
Трајање школовања: 4 године  

       Eкономски техничар је занимање које од ученика захтева особине као што су: тачност, уредност, организованост, темељност, предузимљивост, одлучност, промишљеност, одговорност и самопоуздање.

       По завршетку школовања економски техничар обавља књиговодствене, комерцијалне, рачуноводствене или послове на истраживању тржишта.

Економски техничар врши следеће активности:

                                                            * води благајничко пословање                  * попуњава књиговодствена документа

                                                            * књижи пословне промене                        * уноси податке у рачунар

                                                            * обрачунава рате и камате кредита      * води послове књига предузећа и контролише их

                                                            * прави послове пословног успеха           * планира продају робе у току године

                                                                      * планира и организује рекламирање производа и услуга.

Опис послова

           Eкономски техничари воде, обрађују, израђују и одржавају финансијску и нефинансијску документацију у разним институцијама као сто су банке, туристичке агенције осигуравајућа друштва, трговачка  и угоститељска предузећа итд.

           Економски техничари који се баве рачуноводственим књиговодством припремају и испостављају рачуне и предрачуне купцима или корисницима услуга. Рачуне који стижу, економски техничари разврставају по редоследу пристизања, по важности и роковима отплате. Економски техничари воде и посебну евиденцију за одложено плаћање, а ако се касни са исплатама, обрачунавају им затезне камате. Такође испуњавају вирмане (налоге за пренос средстава с једног рачуна на други). Затим воде евиденцију о доспелим обавезама плаћања трошкова инфраструктуре: грејања, воде, електричне енергије, телефона, закупнине пословног простора и воде рачуна о њиховом плаћању.

          Економски техничари које се баве финансијским књиговодством воде пословне књиге и одржавају базе података у компјутерском програму где их дорађују и обрађују. Раде обрачуне плата, путних налога, обрачун дуговања добављачима и потраживања од купаца, обрачун пореских давања и слично. Они такође воде и благајну, за коју воде благајнички дневник и састављају благајничке извештаје.

           Економски техничари који се баве материјалним књиговодством воде евиденцију о основним средствима предузећа или установе, а ту спадају машине, алати, превозна средства, канцеларијски инвентар. Такође воде рачуна о документацији магацинског пословања. При вођењу магацина примају и издају различите документе на основу којих врше проверу (инвентар).

            Економски техничари који се баве документацијским књиговодством чувају и допуњују различите врсте докумената. Пристигла документа уносе у рачунар, а документа која су тражена из архиве се фотокопирају и дистрибуирају корисницима, а оригинале издају и воде рачуна да им се врате. Списе чувају у арвивама, а оним којима је истекло законски прописано трајање обавезног чувања, заправо који више немају употрбну вредност, одлажу на отпад или уништавају. Завршну документацију морају сачувати и у папирном облику због контроле и надзора, а веома битне документе и прорачуне снимају на магнетне или оптичке медије. Величина послова и радних задатака зависе од величине предузећа.

Пожељне особине

           Економски техничари морају бити особе од поверења, с обзиром да долазе у додир с поверљивим подацима о пословању. Од економских техничара се очекује тачност, ажурност, систематичност и одговорност, како би се избегле грешке при уносу и обради података. Комуникативност је јако потребна економским техничарима због сарадње са странкама, купцима и корисницима услуга. Претпоставља се да су јако способни да памте многе појединости из законских прописа о финансијско-књиговодственом пословању. Имају  информатичка знања, посебно владање програмима за обраду текста, за израду прорачунских табела као и развијеност математичких способности.

Оспособљавање и запошљавање

             Економски техничари који стекну потребна знања  и вештине књиговодства па заврше неку од економских виших или високих школа, могу напредовати према пословима управљања или отворити сопствено предузеће за пружање књиговодствених услуга.

             Након завршене средње школе, економски техничари могу радити у свим врстама предузећа, банкама, поштама, образованим и културним институцијама, могу да приватно воде књиге, могу да оснивају своја сопствена предузећа и да се баве предузетништвом.

Такође након завршеног школовања, ученици могу да упишу:

       *Економски факултет                                      *Правни факултет

       *Филозофски факултет                                   *Филолошки факултет

       *Факултет организационих наука               *Факултет политичких наука

                        *сродне Високе школе струковних студија

Наставни план и програм  можете преузети овде