022552373 djordjenatosevic@yahoo.com

Комерцијалиста

Подручје рада: Економија, право и администрација
Трајање школовања: 4 године  

        Комерцијалиста набавља робу од произвођача и продаје је трговинским, занатским и индустријским предузећима. Комерцијалиста у трговини на велико и спољној трговини саветује комитенте о својствима робе и стара се о испоруци на право место и у право време.
У пословима набавке робе, проналази најбоље изворе набавке, прикупља понуде, пореди услове и води преговоре са добављачима. 

       По приспећу робе контролише фактуре и доставну документацију и стара се за прописно складиштење. У пословима продаје планира испоруке и припрема робу за отпрему. Врши калкулацију цена, обрађује упите, издаје фактуре за продату робу. У област његових послова спада и обрачун трошкова и плаћања, обрада рекламација, као и организација маркетиншких активности.

Радна места

       Претежно раде у трговини на велико различитим врстама робе, а веома често раде у трговинским предузећима са мешовитим асортиманом робе. Велики део времена проводе у канцеларијским просторијама где на компјутеру обављају већи део послова. Комитенте саветују и директно у продајном простору. Познато радно окружење им је и складиште где комерцијалисти врше пријем робе.

       У оквиру теренске службе путују аутомобилом да би обишли своје комитенте. Неки комерцијалисти у трговини на велико су радници на даљину што значи да наизменично раде у предузећу и за компјутером из своје куће.

Средства за рад

       Компјутер са одговарајућим софтвером представља важно средство за рад. Помоћу њега комерцијалисти у трговини на велико обављају многе од својих задатака – од пословне кореспонденције, преговора о продаји путем електронске поште, онлајн набавке и продаје, евиденције базе података о комитентима, па све до књижења пословних промена. На компјутерима они обављају и обраду резултата истраживања тржишта, анализу трошкова и добити, разне статистичке анализе, завршне годишње обрачуне итд.

Поред рачунара, они користе сву расположиву канцеларисјку опрему као што су фотокопир апарат, штампач, телефон и факс апарат, скенер и сл.

По завршетку школовања комерцијалиста ће знати и умети да:

         * успешно комуницира са пословним партнерима у земљи ииностранству на матерњем и страном језику
         * израђује сва пословна писма потребна за комуникацију са пословним партнерима у земљи и иностранству, на матерњем и страном језику
          * набавља робу са унутрашњег и иностраног тржишта и складишти приспелу робу
          * продаје робу на унутрашњем и иностраном тржишту
          * попуњава документа, типске обрасце и формуларе у пословима велетрговине и спољне трговине, на матерњем и страном језику
          * прати и анализира послове набавке и продаје на основу рачуноводствених података
          * тачно и уредно евидентира послове набавке, продаје и складиштења
          * користи законску и другу регулативу и прати њихове промене
          * користи савремена средства комуникације и евиденције
          * ефикасно организује време
          * испољава комуникативност, љубазност, предузимљивост и флексибилност у односу према пословним партнерима и сарадницима.

   Ученици који желе да наставе школовање, у прилици су да практична знања користе као добар темељ за високо стручно образовање или да отпочну са радом паралелно са студирањем.

       Часове обуке у виртуелном предузећу изводе наставници који су прошли посебну обуку за рад у виртуелним предузећима, али и друге неопходне обуке за примену нових наставних метода, објективног оцењивања, активне наставе и сл.

Наставни план и програм  можете преузети овде